You are here: Cổ đông Đại hội cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 501
 
 

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 501

Email In

Sáng ngày 25/4, tại Đà Nẵng, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 501 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 nhằm tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh  của Công ty năm 2012 và triển khai phương hướng nhiệm vụ về kế hoạch về sản xuất kinh doanh năm 2013; tiến hành chia cổ tức năm 2012, phát hành tăng vốn điều lệ 2013 và sửa đổi điều lệ Công ty. Đến dự đại hội có ông Hà Hùng Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty XDCTGT 5, ông Nguyễn Sáng Ủy viên HĐQT – Phó ban thường trực-Ban sắp xếp đổi mới DN Tổng công ty, cùng với sự có mặt của 27 cổ đông  và đại diện nhóm cổ đông dự họp (trong đó có 1 cổ đông nắm giữ phần vốn Nhà nước tại Công ty) đại diện cho 2.930.961 cổ phần biểu quyết chiếm tỷ lệ 97,7% vốn điều lệ Công ty.

 

Dưới sự chỉ đạo của ông Lê Tự Tâm Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa và sự đồng thuận nhất trí cao của các cổ đông tham dự, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung sau: Đại hội đã báo cáo kết quả hoạt dộng sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012 với tổng giá trị sản lượng đạt được là 246,7 tỷ đồng, doanh thu 185,6 tỷ đồng, thu tài chính 177,33 tỷ đồng; nộp ngân sách 13,83 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 7,071 tỷ đồng. Với sự biểu quyết tán thành của 2.930.961 cổ phần; chiếm 100% trên số cổ phần biểu quyết cổ đông dự họp. Đại hội cũng đã đặt ra chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 là: tổng giá trị sản lượng: 188 tỷ đồng; doanh thu 165 tỷ đồng; thu tài chính: 143 tỷ đồng; nộp ngân sách: 15 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế: 7 tỷ đồng; tăng vốn điều lệ 10 tỷ đồng; thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng/người; chia cổ tức từ 13 – 20% với sự biểu quyết tán thành của 2.930.961 cổ phần; chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp. Báo cáo kết luận của kiểm toán về công tác tài chính năm 2012, phương án phân chia lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức năm 2012, phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2013 và sửa đổi điều lệ Công ty, dự toán ngân sách về quỹ khen thưởng của HĐQT, thư ký HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013, Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013.

 

Đại hội cũng đã được nghe ý kiến của ông Hà Hùng Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc Tổng Công ty XDCTGT 5 về các chỉ tiêu đạt được của Công ty trong năm 2012 và góp ý định hướng về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013. Đại hội kết thúc lúc 11h30 phút cùng ngày thông qua kết luận và tuyên bố của ông Lê Tự Tâm – Chủ tọa đại hội, với sự tán thành và nhất trí cao của các Cổ đông tham dự Đại hội.

 

Chi tiết: - Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

              - Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

 
 
 
 

Xem thêm những dịch vụ cung cấp quần áo vest nam đẹp, mạ vàng điện thoại, sửa xe đạp điện, thông tắc chậu rửa bát và dịch vụ hút bể phốt được nhiều đợn vị và cá nhân bình chọn tại Hà Nội và TPHCM